Kū ke Keiki i ka Makua (HE) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)

978-0-87336-552-9

Regular price $20.00

He like a like kekahi mau ‘ano o ke keiki me ona makua; he ‘oko‘a ho‘i kekahi mau ‘ano aku o ke keiki, ‘oko‘a kona makua. E ho‘ohālikelike i kēia mau keiki a mākua, a ‘ike auane‘i i ke kū ‘ana o ke keiki i ka makua, a me ke kū ‘ole ‘ana o ke keiki i ka makua.

‘Eono kope o ka puke pae heluhelu ho‘okahi o nēia ‘ope no ka heluhelu alaka‘i ‘ana a me ke a‘o pū‘ulu ‘ana.

No ka Papa: 1—akā, ‘o nā ‘ano pae makahiki like ‘ole ke nanea a ho‘opa‘a i ‘ike hou!
Pae Heluhelu: HE

He pūka‘ina puke ‘epekema Hawai‘i ‘o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL) nāna e ho‘omāka‘ika‘i i nā mea heluhelu ma kekahi huaka‘i ‘imi na‘auao i nā kaiapuni like ‘ole o Hawai‘i. ‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawaiʻi me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike o ke kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ʻōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

Softcover. 7.75 x 8.25". 12 pp.
*English edition also available.