He Aha Ia Mea he Kaianoho? – He Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema (PAL, Hawaiian)

978-0-87336-494-2

Regular price $8.00

E hume i ka malo a ‘ai i ka ‘ai! E māmā ana kāu huaka‘i hele mai uka a i kai e kipa ai i nā kaianoho o Hawai‘i nei. ‘O kou mau kama‘āina ho‘i nā meaola kupaianaha o ia mau kaianoho. E nanea ana ‘oe me kāu mau ‘imi loa ‘ōpiopio i ka heluhelu no ka ikehu, ke ku‘ina mea‘ai, a me nā pilina kauka‘i a kūkauka‘i o nā meaola o ka nahele ma‘ukele, ke ālialia, a me ka ‘āpapapa.

‘Oiai, ua hiki nō i kēia puke ke kū ho‘okahi, he hoa hele nō ho‘i ‘o ia no nā puke o ka ‘ope kaianoho o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL), he pūka‘ina puke ‘epekema Hawai‘i. ‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawai‘i me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ‘ōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

No ka Papa: 2—akā, ‘o nā ‘ano pae makahiki like ‘ole ke nanea a ho‘opa‘a i ‘ike hou!

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

Softcover. 8.5 x 11". 36 pp.
*English edition also available.