He Aha Ia Mea he Loko I‘a? – He Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema (PAL, Hawaiian)

978-0-87336-486-7

Regular price $8.00

Ua ‘ūlū ‘ia nā ‘eke ‘aina awakea, pūlima ‘ia ho‘i nā palapala ho‘oku‘u, a ke holo mai nei nō ke ka‘a ‘ōhua. ‘O ka lawe wale mai nō koe o kahi mākoi! I ka loko i‘a ana ho‘i ‘oukou e huaka‘i ai! Na nā ki‘i lua‘ehu a me nā ‘ōlelo piha ‘ike e ho‘oholoholo mai iā ‘oe me kāu mau mea heluhelu ‘ōpiopio i nā loko i‘a Hawai‘i e koe nei. Kala kahiko ko lākou kūkulu ‘ia ‘ana, a kāka‘ikahi ko lākou nui mai ka 450 a ‘oi ma mua. No‘iau ka mahi i‘a ‘ana a ka po‘e kahiko ma nā loko i‘a Hawai‘i, kahi e noke nei i ka hānai, ka ho‘oulu, ka ho‘ona‘auao, a me ka ho‘oikaika i nā kaiaulu a hiki i kēia wā. ‘O kēia nō ka lā o ka ‘ike: e a‘o no nā ‘ano loko i‘a Hawai‘i like ‘ole, nā pae ulu o nā i‘a o loko, a me ke akamai o ka po‘e kahiko ma ka ho‘okumu ‘ana i ia mau wahi hānai i‘a.

‘Oiai, ua hiki nō i kēia puke ke kū ho‘okahi, he hoa hele nō ho‘i ‘o ia no nā puke o ka ‘ope loko i‘a o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL), he pūka‘ina puke ‘epekema Hawai‘i. ‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawai‘i me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ‘ōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

No ka Papa : 1—akā, ‘o nā ‘ano pae makahiki like ‘ole ke nanea a ho‘opa‘a i ‘ike hou!

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

Softcover. 8.5 x 11". 20 pp.
*English edition also available.