He Aha Ia Mea he Kāheka? – He Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema (PAL, Hawaiian)

978-0-87336-472-0

Regular price $8.00

E lēhei mai i nā kāheka o Hawai‘i, a ‘o kāu keiki pū kekahi me ‘oe! E kipa mai i ia kaianoho loli mau e noho kū‘ono‘ono ai kekahi po‘e i‘a. E nene‘e mai a pili i nā kupa o laila—‘o ka pipipi alelo apuapu, ka loli ‘awe‘awe pipili, ka ‘ina niho nahunahu, a pēlā wale aku. ‘Oko‘a ka i‘a, ‘oko‘a ka māhele o ke kino nāna e ki‘i i ka mea‘ai. Like nō na‘e ka pahuhopu: ‘o ka ‘ai ‘ana i ka i‘a lauoho loloa o ke kai, he limu!

‘Oiai, ua hiki nō i kēia puke ke kū ho‘okahi, he hoa hele nō ho‘i ‘o ia no nā puke o ka ‘ope kāheka o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL), he pūka‘ina puke ‘epekema Hawaiʻi. ‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawai‘i me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ‘ōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

No ka Papa: Malaa‘o—akā, ‘o nā ‘ano pae makahiki like ‘ole ke nanea a ho‘opa‘a i ‘ike hou!

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

Softcover. 8.5 x 11". 32 pp.
*English edition also available.