Kāheka – ‘Ope Kumuhana (PAL, Hawaiian)

978-0-87336-419-5

Regular price $24.00

E lēhei mai i nā kāheka o Hawai‘i! E komo po‘o a hi‘u ana nā mea heluhelu ma ke kāheka e launa ai me nā kupa o laila—‘o ka pipipi alelo apuapu, ka loli ‘awe‘awe pipili, ka unauna niho ‘ūmi‘i, a pela wale aku. ‘Oko‘a ka i‘a, ‘oko‘a ka māhele o ke kino nāna e ki‘i i ka mea‘ai. Like nō na‘e ka pahuhopu: ‘o ka ‘ai ‘ana i ka i‘a lauoho loloa o ke kai, he limu!

‘O kēia ‘ope kumuhana no ke kāheka, nona ‘ehā puke pae heluhelu a me kekahi Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema, ‘o ia ka mua o ka pūka‘ina puke ‘o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL). ‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawaiʻi me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike o ke kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ʻōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

No ka Papa: Mālaa‘o—akā, ‘o nā ‘ano pae makahiki like ‘ole ke nanea a ho‘opa‘a i ‘ike hou!
Pae Heluhelu: HA–MA

(HA) Nā I‘a o ke Kāheka
(KA) ‘Ai ka I‘a i ka Limu
(LA) He Limu ko ke Kāheka
(MA) Ku‘u Wahi I‘a Kāheka
He Aha Ia Mea he Kāheka?

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

*English edition also available.