Pāhana ‘Āina Lupalupa ‘Ope Maka Mua 1: Kālai Pili Ola (mana i ho‘oponopono hou ‘ia)

978-0-87336-462-1

Regular price $80.00

E MAKAHI‘O i nā kaiapuni Hawai‘i a me ko lākou mau meaola kupaianaha. E A‘O i ka ‘ike Hawai‘i. E KAUNĀNA i nā hana e mālama ai i ka honua.

He pūka‘ina puke ‘epekema Hawai‘i ‘o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL) nāna e ho‘omāka‘ika‘i i nā mea heluhelu ma kekahi huaka‘i ‘imi na‘auao i nā kaiapuni like ‘ole o Hawai‘i. Mai nā nahele o uka e kākua ana i ka noe a hiki i ke kai uluwehiwehi, e pā ana kēlā kihi, kēia kihi i ka mea heluhelu. E launa ana kāu keiki me ka pu‘u koa, ka pāo‘o, ka wiliwili, a ia meaola ‘āpa‘akuma aku, ia meaola ‘āpa‘akuma aku. No Hawai‘i pae ‘āina wale nō lākou; ‘a‘ole loa‘a ma kekahi ‘āina a puni ka honua. E hia‘ai ana ka mana‘o o ka ‘imi loa i nā ki‘i lua‘ehu a me nā ‘ālelo piha ‘ike. E pa‘a ke kahua ‘ike Hawai‘i o ka mea heluhelu ma ka ‘ōlelo a me ka mo‘omeheu Hawai‘i.

Kāheka (Pae Heluhelu HA–MA; No ka Papa: M)
E komo po‘o a hi‘u ma ke kāheka e launa ai me nā kupa o laila a e ‘ike i ko lākou mau māhele kino kamaha‘o nāna e ki‘i i ka mea‘ai ho‘oheno o ke kai, he limu!

Loko I‘a (Pae Heluhelu HE–PE; No ka Papa: 1)
E holoholo kākou i ka loko i‘a! E a‘o no nā ‘ano loko i‘a Hawai‘i like ‘ole, nā pae ulu o nā i‘a o loko, a me ka hana nui a nā kahu loko.

Kaianoho (Pae Heluhelu HI–LI; No ka Papa: 2)
E ‘ohi i ka lama o ka ‘ike no nā kaianoho Hawai‘i ma ka nahele ma‘ukele! E a‘o no nā meaola kupaianaha o ka nahele ma‘ukele a me ke ‘ano o ka nohona kaianoho Hawai‘i.

Kaiaola (Pae Heluhelu HO–LO; No ka Papa: 3)
E hahai i ka pō‘aiapuni wai i mea e ‘ike ai i ka hopena o nā kaiaola Hawai‘i a me ko lākou mau meaola i ka wā lako a nele i ka wai ola a Kāne.

He hoa hele kahi Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema no kēlā me kēia ‘ope puke e ho‘ohālikelike ai i ka heluhelu maika‘i ‘ana; e nānā pū ka makua me ke keiki, ke kumu me ka haumāna i ka mana‘o ‘epekema a mana‘o Hawai‘i nui o loko o ka ‘ope; e no‘ono‘o a e kūkākūkā i nā nīnau ko‘iko‘i; e a‘o mua i ka ‘ike pohihihi e ‘ike hou ‘ia ana ma nā puke pae heluhelu; a e a‘o i kekahi ‘ike Hawai‘i hou aku.

‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawai‘i me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike o ke kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ‘ōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

I ‘ikepili a kumuwaiwai hou aku paha, e kele i www.kamehamehapublishing.org/PAL-haw.

He aha ko loko?
16 puke pae heluhelu
4 Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema
Pau pū me kekahi mau pepili a me lepe puke!

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

*English edition also available.