Loko I‘a – ‘Ope Kumuhana (PAL, Hawaiian)

978-0-87336-421-8

Regular price $28.00

Ma ka loko i‘a kākou e holoholo ai! Na nā ki‘i lua‘ehu a me nā ‘ōlelo piha ‘ike e ho‘oholoholo mai iā kākou i nā loko i‘a Hawai‘i e koe nei. Kala kahiko ko lākou kūkulu ‘ia ‘ana, a kāka‘ikahi ko lākou nui mai ka 450 a ‘oi ma mua. No‘iau ka mahi i‘a ‘ana a ka po‘e kahiko ma nā loko i‘a Hawai‘i, kahi e noke nei i ka hānai, ka ho‘oulu, ka ho‘ona‘auao, a me ka ho‘oikaika i nā kaiaulu a hiki i kēia wā. ‘O kēia nō ka lā o ka ‘ike: e a‘o no nā ‘ano loko i‘a Hawai‘i like ‘ole, nā pae ulu o nā i‘a o loko, a me ka hana nui a nā kahu loko.

‘O kēia ‘ope kumuhana no ka loko i‘a, nona ‘eono puke pae heluhelu a me kekahi Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema, ‘o ia ka lua o ka pūka‘ina puke ‘o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL). ‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawaiʻi me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike o ke kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ʻōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

No ka Papa: 1—akā, ‘o nā ‘ano pae makahiki like ‘ole ke nanea a ho‘opa‘a i ‘ike hou!
Pae Heluhelu: HE–PE

(HE) Kū ke Keiki i ka Makua
(KE) Nā Pae Ulu o ka ‘Ama‘ama
(LE) He Ola ko ka Loko I‘a
(ME) Pa‘a i ka Mākāhā
(NE) No ka Loko Kuapā ‘o Kaloko
(PE) Mai ke Po‘o a ka Hi‘u
He Aha Ia Mea he Loko I‘a?

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

*English edition also available.